Anmälningsplikt
Enligt 14 kap 1 § SoL:
Den som i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han/hon misstänker att ett barn/ungdom far illa eller riskerar att fara illa. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym.
Anmälan görs till socialtjänst i den kommun där barnet/ungdomen bor. Anmälan kan göras:
– Via telefon.
– Skriftligen via brev.
– Skriftligen via e-post.
– Skriftligen via fax.

Anställda hos Iustitia Assistans ska göra ovanstående anmälan skriftligt, såvida inte situationen är akut. En anmälan per telefon ska senare bekräftas skriftligt. Du kan alltid vända dig till verksamhetsledare på Iustitia Assitans för stöd och vägledning. Skriftliga rutiner enligt din anmälningsplikt finns på din arbetsplats. Tillämpa dessa.

Enligt Lex Sarah – om allvarliga missförhållanden
Med missförhållanden, som ska rapporteras, avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.(SOSFS 2011:5, 2 kap. 3§)
Rutinerna, som finns på din arbetsplats, om anmälan av allvarliga missförhållanden ska ovillkorligen följas av alla anställda hos Iustitia Assistans AB. Anmälan ska utan dröjsmål vidarebefordras till verksamhetsledaren.

Anställningsvillkor
Iustitia Assistans är medlemmar i Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation, KFO, våra anställda har därför trygga anställningsvillkor som följer av kollektivavtal tecknade mellan KFO och Kommunal. Ladda hem och läs kollektivavtalet här.

Arbetsgivare
Iustitia Assistans är din arbetsgivare. Den enskilda person som du utför assistansen hos har gett oss i uppdrag att ordna assistansen. Vår uppdragsgivare har stor möjlighet att själv välja vem som anställs som assistent till honom/henne.

Arbetstid
Anställning avser hel- eller deltid. Heltid utgör – om inte annat följer av avtal – i genomsnitt 40 timmar per vecka.
Inom avtalsområdet finns följande anställningsformer:
− Anställning tills vidare
− Tidsbegränsade anställningsformer
– För viss tid så länge uppdraget varar
– Provanställning
– Vikariat
– Timanställning

Iustitia Assistans beslutar i samråd med uppdragsgivaren vilken anställningsform som ska tillämpas på respektive anställd. Det vanliga är att du som assistent anställs för viss tid så länge uppdraget varar. Då arbetar du på särskilt arbetstidsschema som upprättats av Iustitia Assistans tillsammans med uppdragsgivaren i enlighet med dennes önskemål och beviljade beslut. Målsättningen är att schemaändringar ska vara dig till godo två veckor innan ändring.

Anställda med timanställning har inget ordinarie arbetstidschema utan arbetar när behov uppkommer, ibland med kort varsel.

Arbetsmiljö
Iustitia Assistans har i rollen som arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön och är därmed skyldig att se till att varje anställd arbetar i en sund och säker miljö.

Iustitia Assistans arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom: aktiviteterna undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av genomförda åtgärder.

Bisyssla
För våra uppdragsgivares skull får anställda assistenter inte ha annan anställning, åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på arbetet hos vår uppdragsgivare om inte du som assistent diskuterat bisysslan med Iustitia Assistans som godkänt denna.

Droger och alkohol
Ett ovillkorligt krav för anställning hos Iustitia Assitans är att du som assistent inte får nyttja droger eller alkohol under arbetstid på sätt som kan påverka säkerheten och utförandet av assistansen. Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan har arbetsgivaren rätt att med omedelbar verkan stänga av dig från arbetet utan lön. Du kan också under ovanstående förutsättningar beordras till läkarundersökning.

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn
Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn ska genast anmälas till ditt arbetsställe samt till Iustitia Assistans. Du ska också så snart som möjligt meddela när du tror att du kan återgå i arbete.
Arbetstagaren skall lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han/hon har varit sjuk, uppgifter om i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt på grund av sjukdomen och under vilka dagar arbetstagaren skulle ha arbetat. Arbetstagaren har ej rätt till sjuklön innan han/hon lämnat denna försäkran till arbetsgivaren.

Det finns skriftliga rutiner på ditt arbetsställe vad som gäller vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn. Tillämpa dessa.

Från och med den åttonde kalenderdagen måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare. Vi kan i särskilda fall begära att du styrker din sjukfrånvaro med läkarintyg redan från första dagen.

Vid sjukskrivning mer än 14 kalenderdagar gör vi en anmälan till försäkringskassan. Du ska själv sända in läkarintyg med diagnos till försäkringskassan för att de ska kunna utreda din rätt till sjukpenning.

Vid vård av sjukt barn gör du själv anmälan till Försäkringskassan.

Försäkringar
Genom Arbetsgivarföreningen KFOs kollektivavtal omfattas du som anställd av pensions- och försäkringsavtal enligt kollektivavtal.
Vid tjänsteresor gäller en särskild reseförsäkring som Iustitia Assistans tecknat hos Allians.

Föräldraledighet/tjänstledighet
Rätten till tjänstledighet regleras i lag, exempelvis i föräldraledighetslagen och studieledighetslagen. I övrigt kan arbetsgivaren bevilja tjänstledighet när så kan ske utan olägenhet för verksamheten.

God man/Förvaltare
Den som är allvarligt sjuk eller har ett funktionshinder kan behöva hjälp av andra för att tillvarata sina intressen, rättigheter och skyldigheter. Detta regleras i Föräldrabalken.

I lagen står det att en god man kan hjälpa till med att
– bevaka personens rätt
– förvalta personens egendom
– sörja för person

Ett godmanskap ska anordnas endast om personens behov inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt. Exempel på mindre ingripande åtgärder kan vara fullmakt.

Journummer
Om något gällande assistansen är brådskande och inte kan vänta till normal kontorstid eller att det föreligger fara för att assistansen inte kan tryggas finns någon av Iustitia Assistans verksamhetsledare alltid tillgänglig på journummer: 072-510 55 15.

Lån och gåvor
Som anställd hos Iustitia Assitans får du inte låna pengar eller ta emot betydande gåvor av uppdragsgivaren eller dennes familj.

Lön
Lönen utbetalas senast den 25:e varje månad genom insättning på det bank- eller personkonto som du uppgivit.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönen bestäms med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetet och den enskilde personliga assistentens sätt att uppfylla dessa krav. Det är uppdragsgivaren som tillsammans med Iustitia Assistans sätter lönerna i enlighet med det ovanstående och gällande kollektivavtal.

Om något går sönder
Om någon av uppdragsgivarens ägodelar går sönder eller skadas under arbetstid eller om du skadas när du är i tjänst ska du anmäla detta till en verksamhetsledare.

Tidrapportering
Iustitia Assistans anställda rapporterar arbetad tid via ett webbaserat tidsrapporteringssystem som tillhandahålls av Rådek i Eskilstuna. All arbetad tid ska vara rapporterad senast den sista varje månad.

Tillbud och arbetsskada
Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat innebära skada men inte gjort det. Vi behöver information om tillbud som inträffat i verksamheten, eftersom det ger signaler om brister eller risker i arbetsmiljön som behöver åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall bland våra anställda. Vid ett tillbud ska därför en särskild tillbudsblankett fyllas i.
En arbetsskada är en personskada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas i regel som olycksfall i arbetet. Om du drabbats av en arbetsskada ska du omgående verksamhetsledare på Iustitia Assistans som utreder orsaken till det inträffade och tillsammans med dig och uppdragsgivaren diskuterar och vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra att något liknande händer igen.

Vi gör också en skriftlig arbetsskadeanmälan i samråd med dig och uppdragsgivaren.

Tjänstereglemente
Dina anställningsvillkor regleras av gällande lag, kollektivavtal och överenskommelser mellan KFO och Kommunal, ditt anställningsavtal, arbetsgivarens och uppdragsgivaren direktiv samt tjänstereglementet.

Tystnadsplikt
Som personlig assistent har du tystnadsplikt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att muntligen eller på annat sätt lämna ut uppgifter om medlemmen och medlemmens privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller även uppgifter om medlemmens närstående och deras privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda och den gäller även efter det att din anställning har upphört.
Om du är tveksam till om viss uppgift får lämnas ut ska du fråga uppdragsgivaren eller hans/hennes godman/förvaltare. Är du fortfarande osäker så tveka inte att rådfråga verksamhetsledare på Iustitia Assistans.

Upphörande av anställning
Om du vill avsluta din anställning ska du meddela det skriftligen till arbetsgivaren.
För anställda med schema- eller timanställning kan anställningen enligt avtalet avslutas två veckor efter att arbetsgivaren skriftligen mottagit meddelandet. Vid tillsvidareanställning gäller enligt avtalet att uppsägningstiden från assistentens sida är en månad.

Om det finns särskilda skäl till att anställningen ska upphöra eller när assistansuppdraget upphör kan särskilda villkor gälla.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal genomförs en gång om året.