Iustitia Assistans tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9

Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerhetsställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs.

Kvalitén i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Iustitia Assistans ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelserapportering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten.

Genom att långsiktigt utveckla verksamhetens kvalitet ska Iustitia Assistans säkerställa att:

Kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till vad som krävs för att uppnå verksamhetens mål.

Ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs.

Personalen görs delaktig i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.

Kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp.