Iustitia Assistans särskiljer alla kunder och varje kund har därmed sin egen separata ekonomi. Hur ekonomin ser ut baseras på vilket beslut kunden är beviljad av Försäkringskassa eller kommun, alltså antalet timmar.

Försäkringskassan tillämpar avräkningsperioder som löper på sex månader. Detta innebär att du som assistansberättigad får ett visst antal timmar assistansersättning beviljade per sex månader. Om man inte använder alla dessa timmar inom perioden fryser de inne och kan alltså inte flyttas med till nästa avräkningsperiod. Iustitia Assistans hjälper dig hålla ordning på hur många timmar du har förbrukat och hur många som finns kvar.

Schablonbelopp för personlig assistans
Hur mycket pengar du får är beroende på hur många timmar assistansersättning du är beviljad. Varje beviljad timme är enligt Försäkringskassans schablonbelopp värt 299,8 kronor. De flesta kommuner följer detta schablonbelopp men några kommunen har andra timbelopp. På Försäkringskassan kan du också i vissa fall ansökan om förhöjt schablonbelopp.

Iustitia Assistans Fördelning av assistansersättningen
Assistansersättningen är idag 299,8 kronor per timme. Den kan i vissa fall, om speciella behov finns, utökas.
Iustitia Assistans AB kommer att använda sig av försäkringskassans riktlinjer vid fördelning av assistansersättningen vilket innebär:
87 % går till lön och bilönekostnader för assistenterna.
13 % går till övriga kostnader.
Dessa ungefärliga procentsatser gäller för övriga kostnader.
5–8 % för administrationskostnader,
2–3 % för utbildningsomkostnader,
1–2 % för assistansomkostnader och
1–2 % för arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader.

Vid bedömningen av hur dessa procent skall fördelas kommer Iustitia Assistans att se till varje individs behov och önskemål.
Lön och lönebikostnader

Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.

Utbildningskostnader
Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna.

Assistansomkostnader
Kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.
Administration

Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande.

Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader
Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna. Exempelvis kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien, att ordna med jourrum till assistenten och enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden.
Personalomkostnader är kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.

Ekonomiadministration
Iustitia Assistans ger dig möjlighet till full insyn i din assistansekonomi.
Varje månad får du som kund, om du önskar, en utförlig och komplett redovisning av dina assistansmedel. Vi redovisar hela din avräkningsperiod för att du skall kunna planera eventuella framtida kostnader eller aktiviteter. Vi redovisar förbrukade timmar samt timmar ackumulerat månad för månad så att du ständigt har koll på hur du använder dina assistanstimmar. Varje månad redovisas dessutom inkommen assistansersättning från försäkringskassan.

Vårt åtagande omfattar bland annat:

Att upprätta en assistansbudget tillsammans med dig. Som kund har du fullt inflytande. Denna budget uppdateras minst en gång per år.

Att kontrollera din inkomna assistansersättning varje månad och påtala och korrigera eventuella felaktigheter till försäkringskassan

Att sköta samtlig ekonomisk administration kring din assistans innefattande bokföring, fakturering, utbetalningar m.m. Vi samarbetar med Rådek i Eskilstuna och använder dem som revisionsbyrå.

Att ha den övergripande kontrollen att du som kund inte råkar förbruka fler timmar och/eller assistansmedel än vad ditt beslut och din assistansekonomi medger

Att sköta den löpande rapporteringen till myndigheter och göra avräkningar vid avräkningsperioderna

Att bistå dig i din fördelningen av din assistansersättningen utifrån  försäkringskassans beslut

Att hålla dina assistansmedel redovisningsmässigt åtskilda på ett särskilt klientmedelskonto i vilket du som kund har full insyn

Löneadministration
Vi samarbetar med Rådek i Eskilstuna som har kompetens och lång erfarenhet av löneadministration. Som kund erbjuds du:

Tydliga lönespecifikationer.

Webbdistribuerade lönespecifikationer.

Rätt skatt dras utifrån lag och personliga önskemål.

Semesterersättning betalas ut enligt personliga önskemål och vad kollektivavtalet medger.