Iustitia Assistans följer Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, vid rekrytering av personliga assistenter åt barn (personer under 18 år) för att på så sätt se till att assistansen utförs med respekt för barnet.

Beställ ditt registerutdrag här.

I praktiken innebär detta att Iustitia Assistans:
Inte anställer en assistent åt ett barn utan att först kontrollera registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister. Denna kontroll är obligatorisk vid alla typer av anställningar oavsett tidslängd och gäller även vid praktik.

Garanterar att ingen som begått de brott som omnämns i förordningen (1999:1134) om belastningsregister kommer att anställas som assistent åt ett barn.

Kräver att den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktik ska lämna registerutdrag.

Enbart i ett fall, nämligen när föräldrar utför assistans åt sina egna barn, behöver registerutdrag inte uppvisas.

Iustitia Assistans ABs rutiner angående hur barn ska få relevant information.

Det förstärkta barnperspektivet i LSS kommer av att barnkonventionen till vissa delar har implementerats i lagen, vilket uppmärksammats och villkorslöst kommer tillämpas av Iustitia Assistans AB.

Iustitia Assistans AB ämnar se till att barnets bästa alltid beaktas, enligt 6 a § LSS. Detta kan innebära att i vissa situationer ska information som rör barnet inte delges denna, eller bara viss information, beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet i förhållande till dess ålder, mognad och tidigare kunskap. Informationen och hur denna ges ska anpassas till det enskilda barnet eftersom varje situation/barn är unik.

Iustitia Assistans AB anser att det är av vikt att klargöra att barnet aldrig har en skyldighet att redogöra för sin inställning, men alltid måste ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Iustitia Assistans AB ska i samråd med barnets vårdnadshavare avgöra om barnet är moget eller inte att delges viss information.
Iustitia Assistans ABs rutiner för hur barn skall ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Iustitia Assistans AB följer 8 § LSS samt art. 12 i konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) där det framgår att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Med barn avses personer under 18 år.

För Iustitia Assistans AB innebär detta att alla barn som omfattas av vår verksamhet ges möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör honom/henne. Detta innebär att barnet alltid ges möjlighet och uppmuntras till att framföra sina åsikter. Det är inte alltid lämpligt att efterfråga barnets åsikt utan det är viktigt att klargöra att det är frivilligt.

Barnets åsikter ska ges betydelse i förhållande till ålder och mognad. Om barnet är moget eller inte avgörs i samförstånd med barnets vårdnadshavare.

Barnets åsikter/önskemål/vilja ska dokumenteras i barnets genomförandeplan.

I genomförandeplanen skall också dokumenteras på vilket sätt och i vilken utsträckning han/hon fått utöva sin rätt. Samt om insatsen utformats i enlighet med barnets vilja.